Dạy bé làm con thỏ bằng giây của cô giáo Nguyễn Thị Nhiên- trưởng MN Thụy Sơn