Trường Mầm non Thụy Sơn     Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH

Về việc phân công trực tết Kỷ Hợi năm 2019

           Kính gửi BGH trường MN Thụy Sơn

       Tên tôi là: Đỗ Thị Thu Hà

       Chức vụ: Kế toán trưởng trường MN Thụy Sơn

Căn cứ vào công văn số 72 của PGD ngày 25 tháng 01 năm 2019 về việc phân công lịch trực tết 3 khu năm Kỷ Hợi.

Thực hiện kế hoạch của trường MN xã Thụy Sơn BGH nhà trường cùng toàn thể CBGV trong trường đã nhất trí theo lịch phân công của hiệu trưởng 3 khu như sau:

 

Phân công lịch trực Tết năm 2019 khu A

Phụ trách chung: Đặng Thị Thu Hường

 

 

Họ và tên người trực

Ngày trực

Giờ trực

1

Đỗ Thị Thu Hà

Nguyễn Thu Hoà

02/02/2019/  (28/12. ÂL )

6h ngày 28-  06h ngày  29

2

Mai Thị Thùy Linh

Nguyễn Thị Vân Kiều

03/02/2019  (29/12)

06 h ngày 29 – 06h ngày 30

3

 

Ngô Thị Thư

Nguyễn Thị Hương

04/02/2019   (30/12)

06h ngày 30 – 06h ngày 01

4

Lê Thị Bắc

Khúc Thị Thủy

05/02/2019  (mùng 1 tết)

06h ngày 01 – 06h ngày 02

5

Đặng Thị Xiết

Đỗ Thị Hoa

06/02/2019  (mùng 2 tết)

06h ngày 02 – 06h ngày 03

6

Nguyến Thị Sen

Đỗ Thị Miến

07/02/2019  (mùng 3 tết)

06h ngày 03- 06h ngày 04

7

Bùi Thị Luyến

Đặng Thị Bích

08/02/2019 (mùng 4 tết)

06h ngày 04- 06h ngày 05

8

Lê  Thu Hường

Đặng Thị Huyền

09/02/2019 (mùng 5 tết)

06h ngày 05 – 06h ngày 06

9

Khúc Thị Rồi

Nguyễn Thị Hồng

10/02/2019  (mùng 6 tết)

06h ngày 06 – 06h ngày 07

 

DANH SÁCH TRỰC TẾT NĂM 2019  KHU B

 

PHỤ TRÁCH CHUNG: Khúc Thị Hằng

 

TT

Họ và tên

Ngày Trực

Giờ Trực

1

Bùi Thị Huyền

28 tết (02 /2 dương lịch)

6h ngày 28-  06h ngày 29

2

Nguyễn Thị Thái

29 tết ( 03 /2 dương lịch)

06h ngày 29 – 06h ngày 30

3

Nguyễn Thị Dương

30 tết ( 04/2 dương lịch)

06h ngày 30 – 06h ngày 01

4

Bùi Thị Thúy

01 tết ( 05/2 dương lịch)

06h ngày 01 – 06h ngày 02

5

Phạm Thị Loan

Mùng tết ( 06/2 DL )

06h ngày 02 – 06h ngày 03

6

Nguyễn T.Minh Huệ

Mùng 3 tết ( 07/2 DL )

06h ngày 03- 06h ngày 04

7

Trần Thị Xim

Mùng 4tết ( 08/2 DL )

06h ngày 04- 06h ngày 05

8

Đặng Thị Lan

Mùng 5 tết ( 09/2 DL )

06h ngày 05 – 06h ngày 06

9

 Nguyễn Thị Út

Mùng 6 tết ( 10/2 DL )

06h ngày 06 – 06h ngày 07

 

DANH SÁCH TRỰC TẾT NĂM 2019 KHU C

PHỤ TRÁCH CHUNG: Nguyễn Thị  Chiến

 

TT

Họ và tên

Ngày Trực

 Giờ trực

1

Khúc Thị Xuân

28 tết (02 /2 dương lịch)

6h ngày 28-  06h ngày 29

2

Ngô Thị Thương

29 tết ( 03 /2 dương lịch)

06 h ngày 29 – 06h ngày 30

3

Ngô Thị Đậm

30 tết ( 04/2 dương lịch)

06h ngày 30 – 06h ngày 01

4

Đặng Vân Anh

01 tết ( 05/2 dương lịch)

06h ngày 01 – 06h ngày 02

5

Lê Thị Hoa

Mùng 2 tết ( 06/2 DL )

06h ngày 02 – 06h ngày 03

6

Lê Thị Ngọc

Mùng 3 tết ( 07/2 DL )

06h ngày 03- 06h ngày 04

7

Nguyễn Thị Nghiên

Mùng 4 tết ( 08/2 DL )

06h ngày 04- 06h ngày 05

8

Đòan Thị Thoa

Mùng 5 tết ( 09/2 DL )

06h ngày 05 – 06h ngày 06

9

Phạm Thị Xô

Mùng 6 tết ( 10/2 DL )

06h ngày 06 – 06h ngày 07

 

Trên đây là kế hoạch phân công lịch trực tết Kỷ Hợi 3 khu.Trong thời gian trực đề nghị các đồng chí có tên trong danh sách thực hiện nghiêm túc.

Ghi chú: Trong thời gian trực có bảo vệ của từng khu tham gia trực cùng. Giữa các ca trực các đồng chí thực hiện nghiêm túc và bàn giao cụ thể rõ ràng. Trong ca trực có gì bất thường các đồng chí thông báo ngay cho đồng chí phụ trách khu mình theo số điện thoại cụ thể như sau: Khu A sđt 0985.162.112. Khu B sdt: 0986.346.686. Khu C sdt:

038.950.4461

                                                                          Thụy Sơn, ngày 30 tháng 01năm 2019

                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

Người lập kế hoạch

 

 

    Đỗ Thị Thu Hà                                                                Đặng Thị Thu Hường