PHÒNG GD& ĐT THÁI THỤY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG MẦM NON THỤY SƠN Độc lập - Tự do – Hạnh phúc SỐ: 08/KH- MNTS Thụy Sơn, ngày 01 tháng 3 năm 2018KẾ HOẠCHTỔ CHỨC HỘI THI "XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM"Năm học: 2017-2018
PHÒNG GD& ĐT THÁI THỤY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON THỤY SƠN Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
SỐ: 08/KH- MNTS Thụy Sơn, ngày 01 tháng 3 năm 2018

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỘI THI "XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM"
Năm học: 2017-2018


 - Thực hiện kế hoạch số 671/KH-SGDĐT ngày 11/10/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tổ chức Hội thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cấp tỉnh, năm học 2017-2018;

- Thực hiện kế hoạch số 94/KH-SGDĐT ngày 21/02/2017cuar Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giao đoạn 2016-2020;

- Thực hiện kế hoạch số 152/KH-PGDĐT-GDMN ngày 10/4/2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giao đoạn 2016-2020;

- Thực hiện kế hoạch số 89/KH-PGDĐT-MN ngày 28/02/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tổ chức hội thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm",trường mầm non Thụy Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" cấp cụm năm học 2017 – 2018 như sau:

          I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

Hội thi là cơ hội cho các trường mầm non trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thiết kế, xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm;

- Thông qua hội thi tuyên truyền đến các bậc phụ huynh, các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng về sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong việc xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ, đồng thời tăng cường huy động xã hội hóa trong cơ sở giáo dục mầm non;

- Lựa chọn đơn vị điển hình về xây dựng và sử dụng có hiệu quả môi trường giáo dục trong trường mầm non theo quan điểm Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để nhân rộng trong địa bàn.

2. Yêu cầu:

Hội thi tổ chức đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên các đơn vị học hỏi, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non.

II. Nội dung, hình thức tổ chức:

1. Nội dung:

 

Thi xây dựng môi trường vật chất, môi trường xãhội trong và ngoài lớp học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Đánh giá theo thang điểm 100.

a.     Môi trường bên trong lớp (30 điểm)

- Có các phòng đảm bảo quy định, sắp xếp, trang trí không gian hợp lý, thẩm mĩ, thân thiện, an toàn. (10 điểm)

- Có các goác cho trẻ hoạt động và được bố trí thuận tiện, hợp lý, linh hoạt, dễ thay đổi đáp ứng nhu cầu hứng thú hoạt động vui chơi của trẻ. (10 điểm)

- Có đa dạng đồ dùng đồ chơi, nguyên vật liệu cho trẻ hoạt động, kích thích sự phát triển của trẻ và được sắp xếp hấp dẫn, hợp lý, thể hiện tính sáng tạo của cô và trẻ.( 10 điểm)

b. Môi trường bên ngoài ( 50 điểm)

- Có các góc, khu vực khác nhau được quy hoạch phù hợp, thân thiện với trẻ (25 điểm)

- Có đa dạng các đồ chơi, học liệu đảm bảo an toàn, vệ sinh (25 điểm)

c. Môi trường xã hội (10 điểm)

- Tạo không khí giao tiếp tích cực, thanthiện kích thích hứng thú hoạt động của trẻ (5 điểm)

- Trẻ luôn được tôn trọng, khuyến khích và hỗ trợ phát triển (5 điểm)

d. Tính sáng tạo, hiệu quả (10 điểm)

2. Hình thức tổ chức:

- Tổ chức theo từng cụm trường

- Ban giám khảo trong cụm chấm

- Xếp thứ hạng từ 1 đến hết

- Trường được chọn thi cấp tỉnh hoàn thiện clip có thuyết minh, thời lượng không quá 30 phút.

III. Thời gian, địa điểm

1.     Thời gian:

-         Ngày 15 thán 3 năm 2018

2.     Địa điểm:

-         Ban giám khảo tiến hành đánh giá trực tiếp tại các trường trong cụm. 

     IV. Tổ chức thực hiện  

-         16 nhóm lớp chuẩn bị các điều kiện tham gia hội thi.

-         Đ/c Nguyễn Thị Chiến phụ trách vườn rau

-         Đ/c Khúc Thị Hằng chỉ đạo môi trường bên ngoài.

Trên đâylà kế họach tổ chức hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2017-2018 của trương mầm non Thụy Sơn. Đề nghị các đ/c thực hiện đúng kế hoạch.

                                                 Thụy Sơn, ngày 01 tháng 3 năm 2018

                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                 Khúc Thị Hằng